top of page

REGULAMIN

Regulamin Sklepu KEEPNA.com

§1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ,dostępnego pod adresem internetowym keepna.com
2. Sklep internetowy jest prowadzony przez keepna sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Łódź, ul. Piotrkowska 132, KRS: 0001093206, NIP: 7252341508, REGON: 528037218.
3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Oferta
1. Sklep oferuje karty NFC, które mogą być personalizowane, umożliwiające dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb klienta.
2. Ceny produktów podane w Sklepie są wyrażone w podanej na poszczególnej stronie walucie i zawierają podatek VAT.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzenia nowych produktów, przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz do wprowadzenia zmian w ofercie.
4. Informacje dotyczące produktów, w tym ich cechy, cena i dostępność, są podane na stronie internetowej Sklepu.
5. W przypadku zamówień powyżej liczby 10 sztuk niezbędny jest kontakt pod adresem email:info@keepna.com w celu potwierdzenia dostępności i szczegółów realizacji zamówienia.

§3 Składanie Zamówień
1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
2. Zamówienie jest skuteczne po jego potwierdzeniu i dokonaniu płatności.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości potwierdzenia danych klienta lub braku dostępności produktu.

§4 Płatności
1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione produkty poprzez dostępne w Sklepie metody płatności.
2. Po otrzymaniu płatności zamówienie zostaje zrealizowane.
3. Sklep nie przechowuje danych dotyczących płatności klientów.

§5 Dostawa
1. Dostawa produktów odbywa się na terenie Polski i wybranych krajów wyszczególnionych na stronie.
2. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących dostawy.

§6Gwarancja, Reklamacje i Zwroty
1.Sklep internetowy keepna.com udziela rocznej gwarancji na działanie karty KEEPNA.
2.Gwarancja obejmuje jedynie wady wynikłe z wadliwego wykonania wizytówki lub materiałów użytych do jej produkcji.
3.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych wizytówki.
4. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem. Nie dotyczy to produktów personalizowanych, które nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu uzgodnienia procedury reklamacyjnej.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

§7 Utrzymanie infrastruktury informatycznej
Po upływie 1 roku od zrealizowania zamówienia klient jest zobowiązany wnieść opłatę mającą na celu przedłużenie funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Opłata ma stałą kwotę w wysokości 10 PLN brutto. Powinna być uiszczona raz do roku. W przypadku braku uiszczenia w/w opłaty konto może zostać zawieszone a następnie dezaktywowane.

§8Ochrona Danych Osobowych
1. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia.

§9Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

bottom of page